Dej svému podnikání prostor

Jsme coworkingový pros­tor, kde můžeš oprav­du makat. Hluboká práce bez zvonících pošťáků a koček na kláves­ni­ci. Začni v open space, nebo se rov­nou nastěhuj do jed­né z našich kanceláří.

Node5 Praha — Smíchov

Jeden z prvních pražských cowork­ingů. Jeho rozsáh­lý indus­triál­ní pros­tor je ideál­ní pro star­tupy, které potře­bu­jí rych­le růst. Najdeš tu velký open space, odd­ělené kanceláře i zasedačky, pra­cov­ní cvrkot i tichou focus zónu. Neomezuj se, tenhle pros­tor ros­te s tebou.

Node5 Ústí nad Labem

První cowork­ing v regionu. Táh­nou ho patri­oti, kteří chtějí z Ústí udělat mís­to pro byznys a sdílet svo­je know-how. Men­tor­ing, pod­po­ra a moti­vace. Při­jď nasát atmos­féru a ulov židli v pros­toru, který ještě voní novo­tou.

Dej svému podnikání prostor

Jsme coworkingový pros­tor, kde můžeš oprav­du makat. Hluboká práce bez zvonících pošťáků a koček na kláves­ni­ci. Začni v open space, nebo se rov­nou nastěhuj do jed­né z našich kanceláří.

Praha

Jeden z prvních pražských cowork­ingů. Jeho rozsáh­lý indus­triál­ní pros­tor je ideál­ní pro star­tupy, které potře­bu­jí rych­le růst. Najdeš tu velký open space, odd­ělené kanceláře i zasedačky, pra­cov­ní cvrkot i tichou focus zónu. Neomezuj se, tenhle pros­tor ros­te s tebou.

Ústí nad Labem

První cowork­ing v regionu. Táh­nou ho patri­oti, kteří chtějí z Ústí udělat mís­to pro byznys a sdílet svo­je know-how. Men­tor­ing, pod­po­ra a moti­vace. Při­jď nasát atmos­féru a ulov židli v pros­toru, který ještě voní novo­tou.

Dvě místa, stejné služby

Pro tvoji práci a pohodlí

 • Příst­up 24/7
 • Proná­jem kanceláří
 • Proná­jem fixního / sdíleného mís­ta
 • Před­pla­cená kar­ta na 10 vstupů
 • Možnost zřízení síd­la společnos­ti
 • Wi-Fi, tiskárny i scan­ner
 • Člen­ský portál (rez­er­vace, fak­tu­race, sprá­va člen­ství)
 • Služ­by Infon­ode
 • Úklid
 • Kavár­na
 • Pes-friend­ly 🐾

Pro tvůj rozvoj

 • Měsíční člen­ské sní­daně s hosty
 • Pravidel­né večerní akce s net­workingem
 • Peer-to-peer men­tor­ing
 • Příst­up ke komu­nitě men­torů
 • Net­work­ing se star­tupy v Star­tup­Yard akcel­erá­toru
 • Pravidel­ný Google Devel­op­ers Launch­pad Men­tor­ing
 • Komu­nit­ní #slack
 • Člen­ský bul­letin

V Node5 bydlí startupy

Sídlí u nás Star­tup­Yard, seed akcel­erá­tor, a v min­u­losti s námi vyrost­ly firmy jako Api­ary nebo Band­zone.

Coworking je spolupráce

Tvoříme prostředí, ve kterém se dobře tvoří. A podle reakcí členů nám to fun­gu­je. 

První den je zadar­mo, tak to při­jď zkusit. Kafe máme.

Node5 je cowork s „no bull­shit pol­i­cy“. Takhle si před­stavu­ju star­tupové prostředí pro tech­no­log­icky zaměřené lidi, kteří chtějí jít vlast­ní ces­tou.

Jiří Vicherek

Founder, komu­nikační agen­tu­ra FENEK^^

První den zdarma!

Stačí vyplnit kon­tak­t­ní for­mulář a my se ti co nejdříve ozveme.

Ve kterém městě?

10 + 11 =