Prostory k pronájmu i pro vaši akci

Node5 za dobu své exis­tence hos­til stovky akcí, od malých work­shopů po mód­ní přehlíd­ky. Máme vyzk­oušeno, co fun­gu­je a co naopak ne. A jsme tu pro­to, aby váš event fun­go­val po všech stránkách. Vybereme a přizpů­sobíme mu pros­to­ry, vyladíme doplňkové služ­by a zařídíme potřeb­nou tech­niku.

Ve spoluprá­ci s týmem Node5 jsme zor­ga­ni­zo­vali skvělý event – ABRA Flex­iBee Devel­op­ers Day. Díky inspi­ra­tivní­mu prostředí a špičkové tech­nice se dopo­sud jed­ná o jed­nu z našich nejúspěšnějších akcí vůbec.”

Petra Bendlová

Brand Man­ag­er, ABRA Soft­ware

Děku­ji celé­mu Node5 týmu za skvěle odve­de­nou prá­ci. V Node5 se o nás postarali jak po pro­dukční, tak i cateringové stránce a vždy s úsměvem. Díky vari­abil­ní­mu open spacu je to ideál­ní mís­to pro tiskovky i menší kon­fer­ence.

Dávám 5 hvězdiček z 5.”

Ive­ta Fabešová

Man­age­ment Assis­tant, PHD Media

Máte vlast­ní orga­ni­za­ční tým? Rozhod­ně se jim do toho neb­udeme plést. Ale kdykoli bude tře­ba, naši lidi jsou vám plně k dis­pozi­ci.

Node5 za dobu své exis­tence hos­til stovky akcí, od malých work­shopů po mód­ní přehlíd­ky. Máme vyzk­oušeno, co fun­gu­je a co naopak ne. A jsme tu pro­to, aby váš event fun­go­val po všech stránkách. Vybereme a přizpů­sobíme mu pros­to­ry, vyladíme doplňkové služ­by a zařídíme potřeb­nou tech­niku.

Děku­ji celé­mu Node5 týmu za skvěle odve­de­nou prá­ci. V Node5 se o nás postarali jak po pro­dukční, tak i cateringové stránce a vždy s úsměvem. Díky vari­abil­ní­mu open spacu je to ideál­ní mís­to pro tiskovky i menší kon­fer­ence.

Dávám 5 hvězdiček z 5.”

Ive­ta Fabešová

Man­age­ment Assis­tant, PHD Media

Máte vlast­ní orga­ni­za­ční tým? Rozhod­ně se jim do toho neb­udeme plést. Ale kdykoli bude tře­ba, naši lidi jsou vám plně k dis­pozi­ci.

Ve spoluprá­ci s týmem Node5 jsme zor­ga­ni­zo­vali skvělý event – ABRA Flex­iBee Devel­op­ers Day. Díky inspi­ra­tivní­mu prostředí a špičkové tech­nice se dopo­sud jed­ná o jed­nu z našich nejúspěšnějších akcí vůbec.”

Petra Bendlová

Brand Man­ag­er, ABRA Soft­ware

Místnosti a ceny pronájmu

Event Space

Od 2 000 Kč/hod. (+ 21% DPH)

Indus­triál­ní otevřený pros­tor bez zbytečných okáza­lostí, prosvětlený a vzdušný. Zvládne tech kon­fer­en­ci, vík­endový hackathon i mód­ní přehlíd­ku.

Opti­mál­ní kapaci­ta je kolem 150, ale sami jsme si ověřili, že někdy je Event Space nafuko­vací.

Pár­ty

až 200 sto­jících

(opti­mál­ně 150)

Kon­fer­ence

až 150 sedících

(opti­mál­ně 120)

Work­shop

až 70 pra­can­tů

(opti­mál­ně 50)

Na větší akce doporuču­jeme k Event Space pron­a­j­mout i velk­ou zasedačku. Poslouží tře­ba jako zázemí pro cater­ing nebo odd­ělený pros­tor pro work­shop k před­nášce. Malá zasedač­ka zase poskytne potřeb­né soukromí speak­erům a orga­nizá­torům.

Velká zasedačka — 40 m2

500 Kč/hod. (+ 21% DPH)

18 osob

25 osob

40 osob

Tak ako­rát pro menší kon­fer­ence, work­shopy nebo tiskovky. V míst­nos­ti jsou stolky a židle, pro­jek­tor a pódi­um pro řeční­ka.

Malá zasedačka — 26 m2

300 Kč/hod. (+ 21% DPH)

12 osob

15 osob

25 osob

Ideál­ní pro skupinky do 20 lidí. V míst­nos­ti jsou stolky, židle, LCD i flipchart. Výh­led je do indus­triál­ního vni­trobloku.

Velká zasedačka — 40 m2

500 Kč/hod. (+ 21% DPH)

Tak ako­rát pro menší kon­fer­ence, work­shopy nebo tiskovky. V míst­nos­ti jsou stolky a židle, pro­jek­tor a pódi­um pro řeční­ka.

Malá zasedačka — 26 m2

300 Kč/hod. (+ 21% DPH)

Ideál­ní pro skupinky do 20 lidí. V míst­nos­ti jsou stolky, židle, LCD i flipchart. Výh­led je do indus­triál­ního vni­trobloku.

Zázemí pro workshop, přednášku i konferenci

Občerstvení

Na hladové a žíznivé účast­níky čeká zásobený bar. Najdete tu slad­ké i slané dobroty, dostatek čaje i kávy a nechy­bí ani alko­holické nápo­je. Platit může každý za sebe v hotovosti, nebo v rám­ci před­pla­ceného rozpoč­tu.

Umíme zajis­tit i cater­ing na přání, točené pivo nebo degustaci vína. Stačí říct pár dní před akcí.

Občerstvení

Na hladové a žíznivé účast­níky čeká zásobený bar. Najdete tu slad­ké i slané dobroty, dostatek čaje i kávy a nechy­bí ani alko­holické nápo­je. Platit může každý za sebe v hotovosti, nebo v rám­ci před­pla­ceného rozpoč­tu.

Umíme zajis­tit i cater­ing na přání, točené pivo nebo degustaci vína. Stačí říct pár dní před akcí.

Technické vybavení

Nemáte k dis­pozi­ci potřeb­nou tech­niku? Nechte to na nás. Kromě čtecí obra­zovky pro speak­ery vám v Node5 rádi půjčíme:

  • Pro­jek­tor a velké plát­no pro promítání sla­jdů
  • Mikro­fony a head­se­ty pro speak­ery i pro dotazy z pub­li­ka
  • Repro­duk­to­ry
  • Svět­la

Zvlád­neme zprostřed­ko­vat live-stream vašich před­nášek a pokusíme se zařídit i coko­liv dalšího, bude-li tře­ba.

Naši lidi jsou vaši lidi

K dis­pozi­ci jsou vám služ­by recepce, s orga­ni­za­cí rád pomůže zkušený event tým. A tře­ba se mezi více než 140 čle­ny Node5 najde i zají­mavý řečník k tématu akce.

Chys­táte vík­endový non-stop hackathon nebo půl­noční fil­movou pro­jek­ci? Rádi naši recep­ci otevřeme i mimo běž­nou pra­cov­ní dobu. A pokud čekáte nával, zajistíme i dveřní­ka, který odškrtá hosty podle sez­na­mu.

V Node5 jsem real­i­zo­val už něko­lik dvouden­ních školení a za mě jde o pros­to­ry s výborný­mi pod­mínka­mi. Nejde jen o opti­mál­ní velikost míst­nos­ti a zázemí, které nabízí vše, co potře­bu­jete. Nepostra­datel­ný je pro mě zejmé­na jejich vstříc­ný a ochot­ný servis. Třešničk­ou na dor­tu je to, že Node5 má aut­entick­ou atmos­féru, která dochutí vaši akci ke spoko­jenos­ti vás i účast­níků.”

Míra Vlach

Pro­jek­tový man­ažer, Ban­ka pro­jek­tů

Node5 byl per­fek­t­ní vol­bou pro naši GStream­er kon­fer­en­ci. Tým Node5 byl neu­věřitel­ně vní­mavý a nápo­moc­ný po celou dobu even­tu, udělal vše pro jeho hlad­ký průběh a zajis­til, aby bylo o naše hosty během celého vík­endu postaráno. Per­fek­t­ní event, nemohl být lep­ší. Vřelé díky celé­mu Node5 týmu!”

Tim Müller

Direc­tor, GStream­er

Je vždy pří­jem­nou a stress-free zkušenos­tí uspořá­dat event v Node5. Jejich tým je neustále nablízku, aby vám s úsměvem pomohl. Mod­u­lari­ta pros­toru Node5 z něj dělá per­fek­t­ního kan­didá­ta pro váš event.”

Cedric Mal­oux

CEO, Star­tup­Yard

Pomůžeme s eventem?

Plánu­jete kon­fer­en­ci, work­shop, mód­ní přehlíd­ku, nebo závod autíček na ovládání?

Pojďme vaší akci najít ten nejlepší pros­tor! Stačí, když nám prozradíte trochu víc.

15 + 1 =

Dominik Müller

Dominik Müller

Event man­ag­er

dominik@node5.cz
+420 608 530 900

O even­ty v Node5 se starám já a kol­eg­y­ně Kristý­na. Baví nás pro vás dělat něco navíc, řešit prekérní situ­ace, makat na tom, aby vaše akce byla úspěšná. To vše s úsměvem, lid­skostí a sel­ským rozumem.”